ពិធីប្រគល់អំណោយរថយន្តដឹកសំរាម

កាលពីថ្ងៃទី 27 មិថុនា រថយន្តដឹកសំរាមទាំង 10 គ្រឿងដែលសមាគមយើងធ្វើត្រូវបានលាបពណ៌យ៉ាងស្អាត ហើយពិធីប្រគល់អំណោយបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
រថយន្ត​ដឹក​សំរាម​ជប៉ុន​មាន​ទង់ជាតិ​ជប៉ុន និង​ស្លាក​សញ្ញា JCA រត់​ជុំវិញ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​ពួកគេ​រក្សា​ទីក្រុង​ឱ្យ​ស្អាត។
JCA នឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន និងកម្ពុជា។

 

Related Articles

Close Menu