បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រី

នាយកតំណាង (ប្រធាន)
Fumiaki Takahashi
អតីតឯកអគ្គរាជទូតប្រចាំកម្ពុជា
នាយកគ្រប់គ្រង
Kenichi Iwasaki
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន Nikka Information Co., Ltd.
នាយកគ្រប់គ្រង (នាយកលេខាធិការ)
Kazunori Kato
នាយកតំណាងក្រុមហ៊ុន iLBRiLLE Co., Ltd.
នាយកគ្រប់គ្រង
Keisuke Tanaka
នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Aric Co., Ltd.
ហេតុផល
 • Takaharu Ando
  ទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., អតីតស្នងការនៃទីភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិ
 • Yuji Kumamaru
  អតីតឯកអគ្គរាជទូតប្រចាំកម្ពុជា
 • Shoen Saito
  អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្រុមអាស៊ី/អូសេអានី នាយកដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំតំបន់ ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Corporation
 • Emi Shimamura
  តំណាង Pa’aimaz
 • Yasuo Takabuchi
  នាយករង ការិយាល័យកិច្ចការសកល នាយកដ្ឋានផែនការសាជីវកម្ម Mitsui & Co., Ltd.
 • Tsutomu Tamura
  Nippon Koei Co., Ltd. ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្នែកលក់ អនុប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ
 • Takae Nakama
  បុគ្គលិកតំណាងរបស់ STERAUM LLC
 • Hiroshi Hashimoto
  (NPO)នាយកតំណាង HERO
 • Hiroaki Mizuki
  គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី បុគ្គលិកសហព័ន្ធសាខាអូសាកា
ការត្រួតពិនិត្យ
Takashi Sato
តំណាងសមាគមគាំទ្រប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថ្មីទាំងបួន (CLMV)
Close Menu