បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីកិត្តិយស

មន្ត្រីកិត្តិយសនៃសមាគមនេះមានដូចខាងក្រោម៖ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021)

ប្រធានកិត្តិយស
Masahiko Komura
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី
អនុប្រធានកិត្តិយស
Yoshiaki Ishizawa
សាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sophia
ដូចគ្នា
Kyosuke Shinozawa
ប្រធានសមាគមស្រាវជ្រាវទីផ្សារមូលធន
ទីប្រឹក្សាកិត្តិយស
Gotaro Ogawa
អតីតឯកអគ្គរាជទូតប្រចាំកម្ពុជា
Close Menu