សេដ្ឋកិច្ច​នយោបាយ​កម្ពុជា។

“ស្ថានភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយរបស់កម្ពុជា និងបរិយាកាសធុរកិច្ច”

នេះ​ជា​សេចក្ដី​សង្ខេប​នៃ​បាឋកថា​ដែល​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សមាគម​ជប៉ុន​កម្ពុជា ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ាន​ជប៉ុន កាលពី​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ សូមទាញយកជា PDF ។ "ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងឱកាសអាជីវកម្មរបស់កម្ពុជា""ទាក់ទងនឹងគម្រោងភាពជាដៃគូឯកជនរបស់ JICA""ឧទាហរណ៍ដោយប្រើគ្រោងការណ៍"

“ស្ថានភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយរបស់កម្ពុជា និងបរិយាកាសធុរកិច្ច”

នេះ​ជា​សេចក្ដី​សង្ខេប​នៃ​បាឋកថា​ដែល​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សមាគម​កម្ពុជា​ជប៉ុន ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ាន​ជប៉ុន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨។ សូមទាញយកជា PDF ។ សមាគមន៍កម្ពុជាជប៉ុន សិក្សា Meeting_December 6thស្ថានភាពថ្មីៗនៅកម្ពុជា និងទំនាក់ទំនងជប៉ុន-កម្ពុជាសម្រាប់ខ្នាតតូច និងមធ្យម -sized business ឱកាសអាជីវកម្ម

“ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយវិនិយោគរបស់កម្ពុជា”

នេះ​ជាការ​សង្ខេប​នៃ​សុន្ទរកថា​របស់​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​សិក្ខាសាលា​វិនិយោគ​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សមាគម​ជប៉ុន​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំឡើង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ាន​ជប៉ុន កាលពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧​។ សូមទាញយកជា PDF

Close Menu