ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2024

គ្រោងនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់សមាគមសម្រាប់ឆ្នាំ 2024 មានដូចខាងក្រោម។

  • 01.ការបង្កើតអង្គការជាសមាគមរួម ពង្រឹងមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនសមាជិកភាព។
  • 02.គម្រោងស្រាវជ្រាវអំពីកម្ពុជា។
  • 03.សិក្ខាសាលា និងបាឋកថាទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា
  • 04.សកម្មភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងសមាគមរបស់យើង (រួមទាំងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងគេហទំព័រ)
  • 05.គម្រោងផ្លាស់ប្តូរសុច្ឆន្ទៈ (រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយឥស្សរជនកម្ពុជា អ្នកជំនាញ។ល។)
  • 06.ផ្លាស់ប្តូរជាមួយអង្គការកម្ពុជាដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសជប៉ុន
  • 07.គាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលចាប់អារម្មណ៍ពង្រីកមកកម្ពុជា។
Close Menu