សមាជិកភាពសាជីវកម្ម

ចំនួនសមាជិក និងបញ្ជីសមាជិក (បុគ្គល និងសាជីវកម្ម) នៃសមាគមនេះមានដូចខាងក្រោម។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024
103 សរុប
សមាជិកភាពសាជីវកម្ម
42 ក្រុមហ៊ុន (តាមលំដាប់នៃសមាជិកភាព)
 • Nippon Koei Co., Ltd.
 • Mitsubishi Corporation Co.,Ltd
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Cambodia in Osaka Japan
 • Envic Forum Co., Ltd.
 • SPEC Co., Ltd.
 • Taisei Construction Co., Ltd.
 • Mitsui & Co., Ltd.
 • Kojimagumi Co., Ltd.
 • JGC Co.,Ltd
 • Yachiyo Engineering Co., Ltd.
 • iLBRiLLE Co.,Ltd.
 • Kakehashi Sky Solutions Co., Ltd.
 • Tokyo Marine Holdings Co., Ltd.
 • Aric Co., Ltd.
 • Mizuho Bank, Ltd.
 • Amix Co., Ltd.
 • (NPO) HERO
 • Okawara Transportation Co., Ltd.
 • Katsuragi Fireworks Co., Ltd.
 • Fuji Realty Co., Ltd.
 • Hikari Jidosha Co., Ltd.
 • Minato Holdings Co., Ltd.
 • Groove Holdings Co., Ltd.
 • GCC Japan Co., Ltd.
 • Phals Co., Ltd.
 • Magnet Co., Ltd.
 • Sho Design Co., Ltd.
 • Shibata Industries Co., Ltd.
 • PRINCE JAPAN Co., Ltd.
 • Arrows Tax Accountant Corporation
 • Next Make Co., Ltd.
 • Tsunagu Co., Ltd.
 • ONIGIRI Plus Co., Ltd.
 • Real Co., Ltd.
 • STERAUM LLC
 • March in Parade Co., Ltd.
 • STG Co., Ltd.
 • Esuwai Mihara Co., Ltd.
 • Toyo Kensetsu Kohki Co., Ltd.
 • Zeku,Ink.
 • South East Asia Trading Co.,Ltd.
 • Krorma Co.,Ltd
Close Menu